Säännöt

SUOMEN ROTTWEILERYHDISTYS R.Y.:N POHJOIS-SUOMEN ALAOSASTON SÄÄNNÖT


1

Alaosaston nimi on Suomen Rottweileryhdistys r.y.:n Pohjois-Suomen alaosasto ja sen kotipaikka on Oulu.

2

Pohjois-Suomen alaosaston toiminta-alue käsittää Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kennelpiirien alueet.

3

Alaosaston tarkoituksena on herättää toiminta-alueellaan harrastusta rottweiler-koirarotuun ja ohjata jäseniään oikein kasvattamaan ja opettamaan koiriaan. Päämääräänsä alaosasto pyrkii kurssien, neuvottelujen, kokeiden ja näyttelyiden avulla.

4

Alaosasto on Suomen Rottweileryhdistys r.y.:n sääntöjen 9. pykälän tarkoittama alaosasto.

5

Alaosaston jäsenet ovat alaosaston toiminta-alueella asuvat Suomen Rottweileryhdistys ry:n sääntöjen 6. pykälän mukaiset henkilöjäsenet. Suomen Rottweileryhdistys ry:n hallitus voi hyväksyä jäsenen kuulumisen vain pääyhdistykseen tai toiseen alaosastoon kuin tämä asuinpaikan mukaan kuuluisi.

Suomen Rottweileryhdistys ry tukee alaosastoa toimintamäärärahalla, jonka maksuperusteet ja - määrän päättää Suomen Rottweileryhdistys ry:n syyskokous.

6

Alaosaston toimintaa johtaa sen hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja, sekä kuudesta kymmeneen (6-10) varsinaista jäsentä. Hallitus valitaan alaosaston vuosikokouksessa. Hallituksessa voi olla enintään kaksi (2) varajäsentä, jotka valitaan vuosittain ja joilla on oikeus olla läsnä kaikissa hallituksen kokouksissa. Hallituksesta on erovuorossa vuosittain puheenjohtaja, sekä puolet varsinaisista jäsenistä, viimeksi mainitut ensi kertaa arvalla ja sen jälkeen vuorollaan. Varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin valitsee hallitus keskuudestaan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voi olla hallituksen ulkopuoleltakin. Alaosaston nimen kirjoittavat ja laskut maksettaviksi hyväksyvät puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Nimenkirjoittajat voivat kuitenkin valtuuttaa rahastonhoitajan yksin nostamaan ja kuittaamaan pankkiin talletettuja alaosaston varoja.

7

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Äänestyksessä äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

8

Alaosaston vuosikokous pidetään helmikuun 15. päivään mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1) todetaan kokous sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi
2) valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
3) valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa ja näille varamiehet
4) käsitellään alaosaston toimintakertomus
5) esitellään tilinpäätös ja käsitellään toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tili- ja vastuuvapaudesta
6) valitaan alaosaston puheenjohtaja, uudet jäsenet erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle ja mahdolliset varajäsenet
7) valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä
8) hyväksytään alaosaston toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
9) keskustellaan ja päätetään niistä alaosaston toimintaa koskevista asioista, jotka hallitus on kokouskutsussa esittänyt
10) keskustellaan muista esille tulevista asioista

9

Alaosaston toimi- ja tilikautena on kalenterivuosi.

10

Kutsu varsinaisiin alaosaston vuosikokouksiin on hallituksen toimesta julkaistava Suomen Rottweileryhdistys ry:n edeltävän vuoden lehdessä numero 6. Ylimääräisiin alaosaston yleiskokouksiin on lähetettävä kutsu viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

11

Vaalit ja muut kysymykset ratkaistaan avoimella äänestyksellä. Jos joku jäsenistä vaatii, on äänestys toimitettava suljetuilla lipuilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

12

Alaosaston tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös, pöytäkirjat ja toimintakertomus on viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta toimitettava toiminnantarkastajille, joiden on annettava toiminnantarkastuskertomus hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Alaosaston kokouksessa käsitellyt toimintakertomus, tuloslaskelma, tase, toiminnantarkastajien lausunto, toimintasuunnitelma sekä vuosikokouksen pöytäkirja on toimitettava Rottweileryhdistys ry:n hallitukselle helmikuun 28. päivään mennessä.

13

Jos alaosaston toiminta päättyy, siirtyvät sen hallinnassa olevat varat ja omaisuus Suomen Rottweileryhdistys r.y.:n hallintaan.

14

Muuten noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä säädetään.