SÄÄNNÖT JA TOIMINTATAVAT

Suomen Rottweileryhdistys r.y.:n Pohjois-Suomen alaosaston säännöt

Alaosaston nimi on Suomen Rottweileryhdistys r.y.:n Pohjois-Suomen alaosasto ja sen kotipaikka on Oulu.

Pohjois-Suomen alaosaston toiminta-alue käsittää Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kennelpiirien alueet.

Alaosaston tarkoituksena on herättää toiminta-alueellaan harrastusta rottweiler-koirarotuun ja ohjata jäseniään oikein kasvattamaan ja opettamaan koiriaan. Päämääräänsä alaosasto pyrkii kurssien, neuvottelujen, kokeiden ja näyttelyiden avulla.

Alaosasto on Suomen Rottweileryhdistys ry:n sääntöjen 9. pykälän tarkoittama alaosasto. Suomen Rottweileryhdistyksen hallitus hyväksyy alaosaston sääntömuutokset.

Alaosaston jäsenet ovat alaosaston toiminta-alueella asuvat Suomen Rottweileryhdistys ry:n sääntöjen 6. pykälän mukaiset henkilöjäsenet. Suomen Rottweileryhdistys ry:n hallitus voi hyväksyä jäsenen kuulumisen vain pääyhdistykseen tai toiseen alaosastoon kuin tämä asuinpaikan mukaan kuuluisi. Suomen Rottweileryhdistys ry tukee alaosastoa toimintamäärärahalla, jonka maksuperusteet ja - määrän päättää Suomen Rottweileryhdistys ry:n syyskokous.

Alaosaston toimintaa johtaa sen hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja, sekä kuudesta kymmeneen (6-10) varsinaista jäsentä. Hallitus valitaan alaosaston vuosikokouksessa. Hallituksessa voi olla enintään kaksi (2) varajäsentä, jotka valitaan vuosittain ja joilla on oikeus olla läsnä kaikissa hallituksen kokouksissa. Hallituksesta on erovuorossa vuosittain puheenjohtaja, sekä puolet varsinaisista jäsenistä, viimeksi mainitut ensi kertaa arvalla ja sen jälkeen vuorollaan. Varapuheenjohtajan,rahastonhoitajan ja sihteerin valitsee hallitus keskuudestaan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voi olla hallituksen ulkopuoleltakin. Alaosaston nimen kirjoittavat ja laskut maksettaviksi hyväksyvät puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Nimenkirjoittajat voivat kuitenkin valtuuttaa rahastonhoitajan yksin nostamaan ja kuittaamaan pankkiin talletettuja alaosaston varoja.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Äänestyksessä äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Alaosaston vuosikokous pidetään helmikuun 7. päivään mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, sekä 2 ääntenlaskijaa

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa

4. Asialistan hyväksyminen

5. Toimintakertomuksen hyväksyminen

6. Tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto

7. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

8. Toimintasuunnitelma

9. Talousarvio

10. Alaosaston toiminnantarkastajien valinta

11. Alaosaston hallituksen puheenjohtajan valinta

12. Alaosaston hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

13. Keskustellaan ja päätetään niistä alaosaston toimintaa koskevista asioista, jotka hallitus on kokouskutsussa esittänyt

14. Muut asiat

Alaosaston jäsenten esittämät asiat

Palkitseminen (voidaan toteuttaa toimintakertomuksen yhteydessä)


Alaosaston toimi- ja tilikautena on kalenterivuosi.

10§
Kutsu varsinaisiin alaosaston vuosikokouksiin on hallituksen toimesta julkaistava Suomen Rottweileryhdistys ry:n edeltävän vuoden lehdessä numero 6. Ylimääräisiin alaosaston yleiskokouksiin on lähetettävä kutsu viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

11§
Vaalit ja muut kysymykset ratkaistaan avoimella äänestyksellä. Jos joku jäsenistä vaatii, on äänestys toimitettava suljetuilla lipuilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Alaosaston jäsenellä on käytettävissään yksi (1) ääni, valtakirjoja ei alaosaston vuosikokouksessa hyväksytä.

12§
Alaosaston tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös, pöytäkirjat ja toimintakertomus on viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta toimitettava toiminnantarkastajille, joiden on annettava toiminnantarkastuskertomus hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. Alaosaston kokouksessa käsitellyt toimintakertomus, tuloslaskelma, tase, toiminnantarkastajien lausunto, toimintasuunnitelma sekä vuosikokouksen pöytäkirja on toimitettava Rottweileryhdistys ry:n hallitukselle helmikuun 14. päivään mennessä.

13§
Jos alaosaston toiminta päättyy, siirtyvät sen hallinnassa olevat varat ja omaisuus Suomen Rottweileryhdistys r.y.:n hallintaan.

14§
Muuten noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä säädetään.

Sääntö hyväksytty Suomen Rottweileryhdistyksen hallituksen kokouksessa 1.11.2020


Alaosaston toimintatavat päivitetty 12.8.2023